Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. Ώρες ECTS
Βασικές Αρχές Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Αιμόστασης769
Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην αιμορραγική διάθεση 587
Εργαστηριακή διερεύνηση αιμορραγικών διαταραχών-Πρακτική άσκηση587
Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση 587
Σύνολο25030

B΄ εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. Ώρες ECTS
Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη θρόμβωση 506
Αντιπηκτική Αγωγή: φαρμακολογία, ενδείξεις, ρύθμιση, παρενέργειες587
Θρομβωτικές επιπλοκές σε κλινικές οντότητες 8410
Μεθοδολογία της έρευνας ΙΙ – Βιοστατιστική Εκπόνηση εργασίας- άρθρο κλινικής μελέτης587
Σύνολο25030

Γ΄ εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. Ώρες ECTS
Μοριακή βιολογία και ανοσολογία της μετάγγισης506
Αίμα και παράγωγά του : παρασκευή, ενδείξεις, ανεπιθύμητες αντιδράσεις587
Κυτταρικές θεραπείες-Εναλλακτικοί τρόποι μετάγγισης 344
Νομικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο της Αιμοδοσίας- Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή δεδομένα 506
Αλγόριθμοι διαχείριση αιμορραγίας –Εργαστήριο- Πρακτική άσκηση 587
Σύνολο25030

Δ΄ εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάECTS
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία30
Σύνολο120