Πολιτική Ποιότητας

Α2. Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και βελτίωση των ΠΜΣ του ΕΚΠΑ

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα Ιατρικής απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Ιατρικής Επιπροσθέτως το Τμήμα Ιατρικής επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, σε όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό τους, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού τους.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται να εφαρμόσει και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα τις διεργασίες / διαδικασίες ποιότητας που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, και εφαρμόζονται στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής µε την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ). Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Οι διεργασίες – διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

  • Η Εφαρμογή Πολιτικής για την Διασφάλιση Ποιότητας των ΠΜΣ, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου, εντός του οποίου οφείλουν να λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Η διάθεση και διαχείριση των πόρων των ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής μέσα από διαδικασίες που συμβάλλουν στις βέλτιστες επιλογές ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων των Ιδρύματος ως προς τη διασφάλιση παροχής των απαιτούμενων πόρων σε αναγκαίο προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να λειτουργούν αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά των ΠΜΣ ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων ποιότητας που θέτουν.
  • Η Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση από όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής τα οποία λειτουργούν ή πρόκειται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εντός του ακαδημαϊκού έτους. Επιλέγονται για κάθε ΠΜΣ, ύστερα από διαβούλευση και συμφωνία της διοίκησης των Τμημάτων και των ΠΜΣ, συγκεκριμένοι μετρήσιμοι και άμεσα παρατηρήσιμοι ετήσιοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι αποτιμώνται από συγκεκριμένους δείκτες. Η επίτευξη των εν λόγω στόχων θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργιών (διοικητικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Η Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση σε ετήσια βάση όλων των ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Σε όλα τα ΠΜΣ πραγματοποιείται εσωτερική αξιολόγηση και αποτίμηση όλων των διαδικασιών που υλοποιούνται σε αυτά , έτσι ώστε μέσα από τον εντοπισμό στοιχείων και θεμάτων για διόρθωση με την εφαρμογή συμφωνημένων από κοινού με τη ΜΟ.ΔΙ.Π βελτιώσεων, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος
  • Η Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος

Εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (των δεδομένων των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και οργάνωσης των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές των ΠΜΣ. κ.α) και τροφοδοτούνται με στοιχεία το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ καθώς και εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα των Τμημάτων και του Ιδρύματος

  • Η Δημοσιοποίηση των Πληροφοριών για τα ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής Μέσα από την συγκεκριμένη διεργασία καθίστανται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα ΠΜΣ άμεσα προσβάσιμες, επίκαιρες και διατυπωμένες με αντικειμενικότητα και σαφήνεια. Ελέγχεται η ύπαρξη εξειδικευμένου χώρου στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την προβολή των ΠΜΣ, η ύπαρξη ειδικής δίγλωσσης σελίδας για αυτά καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και επικαιροποίησης του περιεχομένου τους
  • Η Εξωτερική Αξιολόγηση των ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής Σε όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος…. Εφαρμόζεται διαδικασίες περιοδικής πιστοποίησης τους από την ΕΘΑΑΕ η οποία πραγματοποιείται με διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών θα διασφαλίζει α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής β) ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα εξ αυτών απορρέοντα προσόντα των αποφοίτων των ΠΜΣ επιδιώκεται να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7, γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στα ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής μέσω της παρακολούθησης τους από τη συντονιστική επιτροπή των ΠΜΣ, των ΟΜΕΑ, της διοίκησης του Τμήματος Ιατρικής και της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ , δ) ότι τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των εξωτερικών συνεργατών, είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ε) τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση των ΠΜΣ Ιατρικής στ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσα από τη διερεύνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αναγκών της αγοράς εργασίας και παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων των ΠΜΣ, ζ) ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές – συμπεριλαμβανομένων των ΦΜΕΑ είναι υψηλής ποιότητας – καλύπτουν τις ανάγκες τους για αποτελεσματική παρακολούθηση, π.χ. εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες διοικητικές υπηρεσίες και βιβλιοθήκες, διαδικτυακές υπηρεσίες, υποτροφίες, και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κατάλληλες για το ΠΜΣ, η)την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων των ΠΜΣ που προέρχονται από δίδακτρα ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες υπηρεσίες προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να διευκολύνεται η λειτουργία των προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής αλλά και σε ό, τι άλλο απαιτείται, π.χ. επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους εκτός Τμήματος για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση τους θ) τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.